W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Kwalifikacja wojskowa

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy obronność
Komórka odpowiedzialna Zarządzanie Kryzysowe, Obrona Cywilna i Obronność

I. Wymagane dokumenty

 • dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • dokumentacja medyczna, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • aktualna fotografia o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
 • dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

II. Załączniki (druki wniosków, formularze itp.)

Nie dotyczy

III. Procedura składania wniosku przez Internet 

Nie dotyczy

IV. Termin i sposób załatwiania sprawy:

 • mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej;
 • termin i miejsce podane są w wezwaniu dostarczanym drogą pocztową oraz w obwieszczeniach wywieszanych w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych;
 • określenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wydanie książeczki wojskowej;
 • niezwłocznie w dniu stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

V. Opłata skarbowa:

Postępowanie nie podlega opłatom.

VI. Opłata administracyjna:

Postępowanie nie podlega opłatom.

VII. Jednostka odpowiedzialna 

Stanowisko ds. Zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 775 99 10, 11.

VIII. Miejsce złożenia dokumentów 

Biuro podawcze Urzędu Miasta
ul. Grunwaldzka 20,
83-000 Pruszcz Gdański
parter budynku

IX. Tryb odwoławczy:

 • od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej przysługuje osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej i wojskowemu komendantowi uzupełnień odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia, a członkom powiatowej komisji lekarskiej sprzeciw, w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Gdańsku;
 • odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

X. Podstawa prawna:

 • art. 26, 28, 30a, 32, 33-35, 37, 48 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.     o powszechnym obowiązku obrony RP (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 372);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1980);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U.         z 2013 r. poz. 735 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r.  w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. poz. 258 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
 • Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE z 2016r. L119/1.

XI. Inne informacje, uwagi, wskazówki:

 • wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta)    do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się;
 • osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
 • osoby, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu;
 • osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej - od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia - są obowiązane uzyskać zezwolenie wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące na wyjazd i pobyt za granicą;
 • osób, wobec których orzeczono niezdolność lub niepełnosprawność, wymienioną w art. 26 ust. 1c ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP można nie poddawać badaniom lekarskim przed powiatową komisją lekarską, jeżeli przedstawią tej komisji orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej;
 • kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo będące studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia;
 • do kwalifikacji wojskowej mogą stawić się także ochotnicy (w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia), niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia;
 • osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody;
 • obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwadzieścia cztery lata życia;
 • osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia.

XII. Osoba odpowiedzialna za realizację działania 

Andrzej Maszenda, Główny specjalista ds. Zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności , 58 775 99 10, gcrum@pruszcz-gdanski.pl

Powiadom znajomego