W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy działalność gospodarcza
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich

Nazwa:

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Opis ogólny:

https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Podstawa prawna:

 1. Ustawa Prawo przedsiębiorców
 2. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 3. Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
 4. Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 5. Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
 6. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek CEIDG-1 o wpis do CEIDG przedsiębiorcy
 2. aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)
 3. karta pobytu wraz z oryginałem decyzji nadającej status cudzoziemcowi w przypadku, gdy wniosek składa osoba zagraniczna, o której mowa w art. 4 ust. 2 lub ust. 4 lub ust. 5 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG:

 • elektronicznie na stronie http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP
 • osobiście w wybranym Urzędzie Miasta lub Gminy (Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy)
 • przez pełnomocnika - wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie, w zwykłej formie, które upoważnia do dokonywania określonych czynności w Twoim imieniu. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkowi lub rodzeństwu, następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. Do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego
 • wysłać listem poleconym - podpis na wniosku musi być potwierdzony notarialnie
 • Organ gminy przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Jeżeli wniosek jest niepoprawny - organ gminy wzywa do jego skorygowania lub uzupełnienia ze wskazaniem uchybień, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

  Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest na stronie ministra właściwego do spraw gospodarki:https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ wpis, który można w każdej chwili wydrukować.

  Dane i informacje udostępniane na stronie internetowej CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji.

 

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Wniosek CEIDG-1 można złożyć bezpośrednio do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, drogą elektroniczną - w takim przypadku załóż profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny, a następnie:

 • wejdź na stronę https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ i załóż swoje konto
  wypełnij wniosek elektroniczny
 • podpisz wniosek za pomocą profilu zaufanego ePUAP albo bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • wyślij wniosek
 • na Twój adres e-mail otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do CEIDG 

lub

z wypełnionym wnioskiem udaj się do wybranego Urzędu Gminy

Informacje dodatkowe:

W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w jednostce ZUS lub za pośrednictwem wybranego urzędu miasta/gminy. Wraz z wnioskiem CEIDG-1 przedsiębiorca będący płatnikiem składek może złożyć w urzędzie miasta/gminy następujące dokumenty:

ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej)
ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych)
ZUS ZCNA (zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego)
ZUS ZIUA (zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej)
ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń).
Zgłoszenie do ubezpieczeń za pośrednictwem urzędu miasta/gminy nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wizyty w ZUS-ie. Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA - do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym - gdy nikogo nie zatrudnia, a jeżeli zatrudnia pracowników - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym:
jeśli rozpoczyna lub wznawia działalność gospodarczą
jeśli zawiesza lub wykreśla działalność gospodarczą w trakcie miesiąca.

Urząd Statystyczny nadaje numer REGON na podstawie danych z wniosku CEIDG-1. Informację o numerze identyfikacyjnym REGON można sprawdzić za pomocą wyszukiwarki CEIDG https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ lub na stronie Urzędu Statystycznego https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx


Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT - najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT składa druk zgłoszeniowy VAT-R. Czynny podatnik VAT musi wysłać drogą elektroniczną do systemu ministerstwa właściwego ds. finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT)

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi.

Ustawa – Prawo przedsiębiorców wprowadza nowe rozwiązanie tzw. ulgę na start.

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który:

podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu) przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Działalność nierejestrowa – czyli działalność nieewidencjonowana (która nie będzie uznawana za działalność gospodarczą). Musi posiadać łącznie trzy przesłanki:

podmiotową (tzn. działalność ta jest wykonywana wyłącznie przez osobę fizyczną)
formalną, polegającą na niewykonywaniu przez okres ostatnich 60 miesięcy działalności gospodarczej
przychodową (tzn. przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Obowiązek złożenia wniosku o wpis do CEIDG następuje dopiero w przypadku przekroczenia miesięcznego progu dochodowego 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Od momentu podjęcia działalności nierejestrowej osoba ma obowiązek:

prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży,
przestrzegania praw konsumentów,
wystawiania faktur lub rachunków na żądanie kupującego,
rozliczania się z działalności nierejestrowej w PIT-36,
a także ma możliwość odliczenia kosztów prowadzenia swojej działalności nierejestrowej od przychodów z tego tytułu.

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi od 25 listopada 2018r. mają możliwość w celu zapewnienia warunków do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci powołania na okres do 2 lat tzw. zarządcy sukcesyjnego.

 Zarządcą sukcesyjnym może być: 

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i która nie ma zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
powołany wcześniej prokurent
lub jeden z właścicieli przedsiębiorstwa w spadku.

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego w każdym czasie (również w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej). W jednym czasie przedsiębiorstwo może prowadzić tylko jeden zarządca sukcesyjny. Po śmierci przedsiębiorcy system CEIDG sam doda zwrot „w spadku” i taki wpis będzie widoczny w CEIDG. Jako dane informacyjne wpisowi do CEIDG podlegać będzie data zgonu albo znalezienia zwłok przedsiębiorcy (dane wprowadzane z urzędu po uzyskaniu z rejestru PESEL informacji o śmierci przedsiębiorcy) oraz dane 
i informacje dotyczące zarządcy i zarządu.

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG osobiście (nie przez pełnomocnika) decyduje kto będzie pełnił funkcję zarządcy sukcesyjnego, a powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę wymaga:

oświadczenia o powołaniu (konieczna forma pisemna, inaczej powołanie będzie nieważne),
pisemnej zgody zarządcy na pełnienie tej funkcji,
złożenia wniosku o zmianę do CEIDG z załączeniem formularza CEIDG-ZS o wpis osoby zarządcy (wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w zakresie wskazania danych zarządcy sukcesyjnego, przedsiębiorca składa oświadczenie, że zarządca sukcesyjny wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji).

Powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy (przez właścicieli przedsiębiorstwa w spadku) musi nastąpić w terminie 2 miesięcy od śmierci przedsiębiorcy (później to uprawnienie wygasa), wymaga formy aktu notarialnego i zgody osób posiadających łącznie udział większy niż 85% w przedsiębiorstwie w spadku (do CEIDG wniosek składa notariusz najpóźniej na następny dzień roboczy po dniu powołania zarządcy sukcesyjnego).

Powołanie zarządcy sukcesyjnego umożliwia:

zachowanie płynności działania firmy,
numer NIP nie wygasa wraz ze śmiercią przedsiębiorcy - przechodzi na przedsiębiorstwo w spadku,
zarządca będzie mógł po śmierci przedsiębiorcy kontynuować działalność,
można będzie zachować ciągłość wykonywania kontraktów,
wszystkie stosunki pracy pozostaną w mocy - zawarte przez przedsiębiorcę umowy o pracę zachowują ważność po jego śmierci i wygasają z dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego (max 2 lata), zarządca sukcesyjny pełni funkcję pracodawcy wobec pracowników, ZUS i urzędu skarbowego,
przedsiębiorca nie zostanie wykreślony z ewidencji podatników ani z rejestru podatników VAT – wystarczy zgłoszenie zarządcy do US
zezwolenia i koncesje uzyskane przez przedsiębiorcę nie wygasają automatycznie z powodu jego śmierci i zachowują ważność (decyzje administracyjne) jeżeli spełnione są warunki do ich uzyskania, zarządca będzie mógł szybko uzyskać potwierdzenie możliwości wykonywania koncesji, zezwoleń itd. (w terminie 3 miesięcy od ustanowienia zarządu, zarządca składa wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania działalności i od dnia złożenia wniosku już ją wykonywać, pod warunkiem, że organ tego nie zakaże),

Przedsiębiorca ma obowiązek podać dane prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

Opłaty:

opłata skarbowa:

17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę występującą z wnioskiem reprezentuje pełnomocnik). Opłatę należy uiścić w Kasie Urzędu Miasta bądź na rachunek bankowy Urzędu Miasta: 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Osoba odpowiedzialna za realizację działania:

Marta Karc, tel.: (58) 775-99-62,

Oliwia Retecka tel.: (58) 775-99-56

 

Załączniki

Powiadom znajomego