W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Zameldowanie na pobyt czasowy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy meldunki
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich

Nazwa:

Zameldowanie na pobyt czasowy

Opis ogólny:

Zameldowania na pobyt czasowy w przypadku obywateli polskich i obywateli Unii Europejskiej dokonuje się najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec nie będący obywatelem Unii Europejskiej obowiązany jest do zgłoszenia zameldowania najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia. Przy czym, obywatel polski i obywatel Unii Europejskiej dokonują zameldowania na pobyt czasowy, jeśli zamierzają przebywać pod określonym adresem dłużej niż 3 miesiące, natomiast cudzoziemiec nie będący obywatelem Unii Europejskiej zgłasza zameldowanie na pobyt czasowy jeśli jego pobyt w określonym miejscu przekracza 30 dni.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności,
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego,
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu czasowego", na którym właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, swoim własnoręcznym, czytelnym podpisem potwierdził fakt pobytu osoby zgłaszającej zameldowanie (do czynności tej właściciel/podmiot nie może ustanowić pełnomocnika),
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu,
 3. dowód osobisty lub paszport
 4. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka w przypadku pierwszego zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. pełnomocnictwo (w przypadku osoby działającej z upoważnienia osoby meldującej się),
 6. jeśli osoba zgłaszająca własne zameldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu: 
  wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia (opłacie nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)
 7. jeśli o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu wnosi pełnomocnik: 
  wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia oraz dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)
 8. cudzoziemiec przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienia lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust.1 pkt 2 lub art. 206 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany
 9. obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości - inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy wydawane jest na wniosek.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Urząd Miasta ul. Grunwaldzka 20, Referat Spraw Obywatelskich

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając jeden z poniższych formularzy znajdujących się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji https://obywatel.gov.pl/ . Złożona informacja musi być podpisana zaufanym, podpisem osobistym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.


Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się jak złożyć wniosek drogą elektronicznąTryb odwoławczy:

nie dotyczy

Opłaty

opłata skarbowa:

 1. 17,00 zł za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku (potwierdzenie wpłaty stanowi załącznik do wniosku). Opłatę należy uiścić w Kasie Urzędu Miasta bądź na rachunek bankowy Urzędu Miasta: 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007
 2. 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli wnioskodawca występuje za pośrednictwem pełnomocnika). Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku (potwierdzenie wpłaty stanowi załącznik do wniosku). Opłatę należy uiścić w Kasie Urzędu Miasta bądź na rachunek bankowy Urzędu Miasta: 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

pozostałe opłaty:

17,00 zł za wydanie zaświadczenia w języku urzędowym Unii Europejskiej. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku (potwierdzenie wpłaty stanowi załącznik do wniosku). Opłatę należy uiścić w Kasie Urzędu Miasta bądź na rachunek bankowy Urzędu Miasta: 78 8335 0003 0121 1827 2000 0004


Osoba odpowiedzialna za realizację działania:

Dagmara Plata-Kościuk, tel.: (58) 775-99-63

Załączniki

Powiadom znajomego