W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy edukacja, oświata
Komórka odpowiedzialna Referat Oświaty Kultury i Sportu

Nazwa:
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Pruszcz Gdański; Referat Oświaty, Kultury i Sportu

Osoba odpowiedzialna za realizację:
Karolina Mik, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu 
nr tel. 58 775 99 79, e-mail: mik@pruszcz-gdanski.pl

Osoba merytoryczna:
Sylwia Cedrowska, Inspektor w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu
nr tel. 58 775 99 72, e-mail: cedrowska@pruszcz-gdanski.pl 

Sposób załatwienia sprawy:
Złożenie wniosku wraz z załącznikami w sekretariacie Urzędu Miasta Pruszcz Gdańskim, w terminie:

 1. do 30 czerwca danego roku - aby postępowanie zostało zakończone do 31 sierpnia danego roku;
 2. do 31 października danego roku - aby postępowanie zostało zakończone do 31 grudnia danego roku.


Wymagane dokumenty:
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z załącznikami:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 2. kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego  poświadczona przez dyrektora szkoły,
 3. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
  1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
  2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
  3. dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  4. przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy,
 4. kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 5. kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.


Opłaty:
Bez opłat

Opis ogólny:
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego mogą złożyć nauczyciele, którzy:

 • są zatrudnieni w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Miejska Pruszcz Gdański jest organem prowadzącym,
 • posiadają stopień nauczyciela kontraktowego,
 • odbyli staż wymagany na stopień nauczyciela mianowanego i zakończyli go pozytywną oceną dorobku zawodowego,
 • spełniają wymagania, o których mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. 

O terminie egzaminu nauczyciel powiadamiany jest 14 dni przed wyznaczonym terminem.

Czas załatwienia sprawy:
Dla wniosków złożonych w terminie do:

 1. do 30 czerwca danego roku - postępowanie przeprowadza się do 31 sierpnia danego roku;
 2. do 31 października danego roku - postępowanie przeprowadza się do 31 grudnia danego roku.

Postępowanie zostaje zakończone z momentem wydania przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego decyzji o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego - w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny tj. Kuratora Oświaty w Gdańsku, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję - w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

Podstawa prawna:

 1. art. 9a - 9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Załączniki

Powiadom znajomego