W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy ochrona środowiska
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Komunalnej

Wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów nie składa się, jeśli obwody pni drzew na wysokości 5 cm nie przekraczają:

 1. 80 cm- w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. 50 cm- w przypadku pozostałych gatunków drzew, a powierzchnia krzewu lub krzewów rosnących w skupisku nie przekracza 25m2.

W przypadku drzew, które przekraczają wymiary podane powyżej, nieruchomość należy do osób fizycznych, a usunięcie drzew nie jest związane z działalnością gospodarczą- właściciel nieruchomości (za zgodą wszystkich współwłaścicieli) powinien dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (formularz wniosku nie jest wymagany, ale wniosek musi zawierać wszystkie dane określone w art. 83 b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody);
 2. Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa;
 3. Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki w przypadku inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 4. Zgoda właściciela (wszystkich współwłaścicieli) – w przypadku wniosku złożonego przez posiadacza nieruchomości.
  Wyjątki: spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, użytkownik wieczysty oraz posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym- zgoda właściciela nie jest wymagana;
 5. Oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej lub zarządu wspólnoty mieszkaniowej o udostępnieniu informacji, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;
  W przypadku spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej :
  - spółdzielnia mieszkaniowa udostępnia informację członkom spółdzielni, właścicielom budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni, oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali,
  - zarząd wspólnoty mieszkaniowej udostępnia informację członkom wspólnoty.
  Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 6. Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego. Oświadczenie składane jest po rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 7. Projekt planu nasadzeń zastępczych drzew lub krzewów, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska- wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu wraz z informacją o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 8. Projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku oraz odmianie drzew i krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 9. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 10. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1,3,7,8,12,13 i 15 ustawy o ochronie przyrody jeżeli zostało wydane.

Termin i sposób załatwiania sprawy:

Wydawana jest decyzja administracyjna w terminie do 30 dni lub do 60 dni w sprawie szczególnie skomplikowanej.

Opłata administracyjna:

Opłata administracyjna za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów jest wnoszona na rachunek bankowy Urzędu Miasta Pruszcz Gdański prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim o numerze 78 8335 0003 0121 1827 2000 0004. Opłatę nalicza się, gdy usunięcie drzew jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jej wysokość jest zależna od gatunku i obwodu pnia i wyliczana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

Opłata skarbowa:

Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, w kasie w siedzibie UM  Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20 lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański nr 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim. Oryginał dowodu zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do akt sprawy. 

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

 1. Osobiście lub listownie w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański.
 2. Drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP (sprawy ogólne>pismo do urzędu).

Załączniki

Powiadom znajomego