W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Obwieszczenie GK.6220.2.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GK.6220.2.2021
Typ sprawy Ochrona środowiska
Znak pisma GK.6220.2.2021/21
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 30 i 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Burmistrz Pruszcza Gdańskiego

zawiadamia

o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach, którego przeprowadza 
się ocenę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej stacji bazowej Towerlink Poland Sp. z o.o. nr BT44049 PRUSZCZ GDAŃSKI polegającej na instalowaniu urządzeń radiokomunikacyjnych (dz. nr 69/76 obr 7) przy ul. Chopina 17.

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pani Sylwii Białek z ATEM-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-537) przy ul. Łużyckiej 2, pełnomocnika Inwestora: Towerlink Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-673) przy ul. Konstruktorskiej 4, postanowieniem znak GK.6220.2.2021/9 z dnia 20 sierpnia 2021 r. wydanym przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego – organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. 

W ramach toczącego się postępowania organy właściwe do wydania 
uzgodnień w przedmiotowej sprawie, przyjęły następujące stanowiska: 

·      Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku – opinia ONS.9022.7.6.2021.WR z dnia 5 października 2021 r. postanawiająca uzgodnić warunki realizacji ww. przedsięwzięcia bez uwag;

·      Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – postanowienie GD.RZŚ.435.136.2021.MBC.2 z dnia 19 października 2021 r., uzgadniające realizację ww. przedsięwzięcia określając warunki do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;  

·      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku – postanowienie RDOŚ-Gd-WOO.4221.172.2021.JP.1 z dnia 28 października 2021 r. uzgadniające realizacje ww. przedsięwzięcia określając warunki do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .

Na podstawie art. 79 ust.1 ustawy z ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach, którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Zgodnie z art. 29 w/w ustawy każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

W związku z powyższym Burmistrz Pruszcza Gdańskiego informuje o możliwości zapoznania się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, oraz składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. 

Uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia w sekretariacie Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 20. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: urzad@pruszcz-gdanski.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego. Uwagi i wnioski wniesione po upływie wyżej wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

W uzasadnieniu decyzji, o której mowa wyżej organ wydający decyzję poda informację o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa w postępowaniu.

Z dokumentacją zebraną w sprawie można zapoznawać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 4 w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:
1)     tablica informacyjna w miejscu,
2)     strona internetowej tutejszego urzędu (BIP),
3)     miejsce planowanej inwestycji

                                                                                                                                        

Powiadom znajomego