W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Od podinspektora do inspektora w Referacie Współpracy i Promocji

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Małgorzata Koj-Olejnik, Łęgowo
Uzasadnienie wyboru Kandydatka spełniła wymagania formalne wynikające z treści ogłoszenia i wykazała się wymaganą wiedzą i doświadczeniem w zakresie realizacji obowiązków na ww. stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Od podinspektora do inspektora w Referacie Współpracy i Promocji
Miejsce pracy Urząd Miasta Pruszcz Gdański Referat Współpracy i Promocji
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Grunwladzka 20
Status rozstrzygnięte
URZĄD MIASTA
w PRUSZCZU GDAŃSKIM
UL. GRUNWALDZKA 20
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA
W REFERACIE WSPÓŁPRACY I PROMOCJI
OFERTA NR 12/2021
z dnia 19 listopada 2021 r.
1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki humanistyczne,

b) minimum 3 lata stażu pracy,

c) umiejętność przygotowywania oraz redagowania materiałów i tekstów promocyjnych oraz informacyjnych,

d) sprawne posługiwanie się słowem (tzw. lekkie pióro),

e) umiejętność swobodnego wypowiadania się,

f) umiejętność analitycznego myślenia, poszukiwania informacji i wyciągania wniosków,

g) znajomość ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego,

h) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) nieposzlakowana opinia,

j) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

k) obywatelstwo polskie.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność obsługi CMS oraz wiedza z zakresu narzędzi stosowanych w promocji i komunikacji,

b) umiejętność nawiązywania współpracy z instytucjami, organizacjami oraz syntezowania wiedzy na temat ich działalności,

c) komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;

d) doświadczenie w organizowaniu warsztatów, konferencji, seminariów oraz prowadzeniu spotkań tematycznych,

e) twórcze, pozbawione stereotypów spojrzenie na postawione zadania,

f) umiejętność angażowania się i identyfikowania z realizowanymi działaniami,

g) dobra organizacja pracy, rzetelność, terminowość i odpowiedzialność.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) współpraca przy wdrażaniu i realizacji planu promocji miasta,

b) współprowadzenie strony internetowej, obsługa profili na portalach społecznościowych oraz Biuletynu Informacji Publicznej,

c) redagowanie tekstów i publikacji tematycznych oraz przygotowanie materiałów promocyjnych i sprawozdawczych,

d) zbieranie informacji i dokumentowanie wydarzeń o charakterze promocyjnym dot. miasta Pruszcz Gdański,

e) wsparcie realizacji działań z zakresu współpracy z lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi partnerami w celu promocji miasta,

f) tworzenie platformy wymiany wiedzy i informacji dotyczących zadań z zakresu promocji i współpracy miasta Pruszcz Gdański,

g) przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych dokumentów merytorycznych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

b) godziny pracy: wtorek – piątek 7:30 -15:30 , poniedziałek 9:00 -17:00 ,

c) obsługa sprzętu komputerowego i biurowego (praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie),

d) na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny, 

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

e) inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f) kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,

g) oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko od podinspektora do inspektora w Referacie Współpracy i Promocji w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r. (tj. 14 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim. Dokumenty kandydata  wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta przez okres 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miasta nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 7 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim w październiku 2021 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, 
przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Krzysztofa Pukaczewskiego, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail iod@pruszcz-gdanski.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na poszczególne stanowiska pracy na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit.  b) RODO.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Komisja rekrutacyjna oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi pocztowe, prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: w przypadku kandydatów którzy nie zostali przyjęci w procesie rekrutacji 
- przez okres 7 od dnia zakończenia rekrutacji, w przypadku kandydatów którzy zostali zatrudnieni - przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych (Zarządzenie Nr 635/2017 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uwzględnienia Pana/i  kandydatury w procesie rekrutacji.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego