W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Odbieranie odpadów z terenu dwóch cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i zagospodarowanie tych odpadów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Odbieranie odpadów z terenu dwóch cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i zagospodarowanie tych odpadów
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP.271.33.2020
Zamawiający Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia poniżej 214 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, w biurze podawczym Urzędu Miasta (parter) w godzinach pracy Urzędu
rozstrzygnięcie

Pruszcz Gdański, dnia 19.01.2021 r.

Znak sprawy: ZP.271.33.2020            /39
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę pn.: „Odbieranie odpadów z terenu dwóch cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i zagospodarowanie tych odpadów”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 EURO.

strona internetowa Zamawiającego,

INFORMACJA O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Zamawiający, Gmina Miejska Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ulicy Grunwaldzkiej 20, 83-000 Pruszcz Gdański, reprezentowana przez Zastępcę Burmistrza Pruszcza Gdańskiego ds. Komunalnych, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), informuje o:

 1. Nazwie, imieniu i nazwisku, siedzibie i adresie wykonawcy, którego ofertę wybrano:

numer oferty:              1
nazwy i adresy Wykonawcy: S.DROG Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 62, 83-000 Pruszcz Gdański
Cena oferty brutto: 220.536,00 zł
Termin płatności 30 dni 
Czas przystąpienia do opróżniania pojemników od zgłoszenia przez przedstawiciela zamawiającego: do 1 godziny

 2. Uzasadnieniu wyboru oferty:

Oferta Wykonawcy uzyskała 300 punktów w wyniku oceny oferty (kryteria oceny ofert: cena - waga 60%; termin płatności - waga 20%; czas przystąpienia do opróżniania pojemników od zgłoszenia przez przedstawiciela zamawiającego – waga 20%). Wykonawca nie spełnia przesłanek wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jednocześnie oferta tego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu albo uznaniu za odrzuconą. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, mając na uwadze powyższe uzasadnienie faktyczne, oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

 3. Nazwie albo imieniu i nazwisku, siedzibie albo miejscu zamieszkania 
i adresie, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 1) oferta nr 1 – Wykonawca: S.DROG Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 62, 83-000 Pruszcz Gdański
Cena: 220.536,00 zł
Termin płatności: 30 dni 
Czas przystąpienia do opróżniania pojemników od zgłoszenia przez przedstawiciela zamawiającego: do 1 godziny
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 3 x 60 pkt., tj. 180 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności” wynosi 3 x 20 pkt., tj. 60 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „czas przystąpienia do opróżniania pojemników od zgłoszenia przez przedstawiciela zamawiającego” wynosi 3 x 20 pkt., tj. 60 pkt.
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 300 pkt.

 2) oferta nr 2 – Wykonawca PURUM Sp. z o.o., ul. Kowalska 2, 83-000 Pruszcz Gdański
Cena: 257.418,00 zł
Termin płatności: 14 dni 
Czas przystąpienia do opróżniania pojemników od zgłoszenia przez przedstawiciela zamawiającego: do 3 godzin 
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 3 x 51,40 pkt, tj. 154,20 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności” wynosi 3 x 0 pkt, tj. 0 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „czas przystąpienia do opróżniania pojemników od zgłoszenia przez przedstawiciela zamawiającego” wynosi 3 x 10 pkt, tj. 30 pkt.
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 184,20 pkt.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów (komunalnych i selektywnie zbieranych) z terenów dwóch cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański: przy ul. Spokojniej i przy ul. Obrońców Pokoju, w tym zagospodarowanie tych odpadów, oraz ustawienie kontenerów i pojemników. Wykonawca ma obowiązek zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, wynikającą z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) i innymi przepisami prawa.
Kody zbieranych odpadów będących przedmiotem zamówienia: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 17 01 01, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 04 05, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 99.
Szacunkowe ilości:
1)      średniomiesięczna wielkość odpadów ogółem: około 100 m3,
2)      roczna, szacunkowa wielkość odpadów ogółem: około 1 200 m3,
3)      łączna liczba wywozów kontenerów o poj. 8 m³ - około 110 wywozów,
4)      łączna liczba wywozów pojemników o poj. 1100 l - około 300 wywozów,
Zamawiający zastrzega, że podana wielkość są wyłącznie wartościami szacunkowymi przyjętymi na potrzeby niniejszego postepowania, prognozowana na podstawie danych z poprzednich lat. Podane wielkości mogą ulec zmianie na „+” lub na „-”, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, jednak bez przekroczenia wartości umowy. 
Łączna ilość pojemników:
Wykonawca wyposaża teren Cmentarzy Komunalnych w niezbędny komplet pojemników/kontenerów – niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, w ilości:
1)   Cmentarz przy ul. Obrońców Pokoju:
- 1 kontener o poj. 8 m3 na odpady cmentarne,
- 1 kontener o poj. 8 m3 na odpady biodegradowalne,
- 8 pojemników  o poj. 1100 l na odpady cmentarne,
- 2 pojemniki  o poj. 1100 l na odpady biodegradowalne,
- 2  pojemniki  o poj. 1100 l na plastik,
- 2  pojemniki  o poj. 1100 l na szkło,
2)   Cmentarz przy ul. Spokojnej:
- 1 kontener o poj. 8 m3 na odpady cmentarne,
- 1 kontener o poj. 8 m3 na odpady biodegradowalne,
- 14 pojemników  o poj. 1100 l na odpady cmentarne,
- 2 pojemniki  o poj. 1100 l na odpady biodegradowalne,
- 2  pojemniki  o poj. 1100 l na plastik,
- 2  pojemniki  o poj. 1100 l na szkło.
Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i zagospodarowania odpadów zgromadzonych w pojemnikach znajdujących się w dniu zawarcia umowy na terenie obu cmentarzy (rodzaje pojemników zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ), według cen określonych w ofercie Wykonawcy, oraz niezwłocznego przekazania opróżnionych pojemników dotychczasowemu Wykonawcy – fimie S.Drog Spółka z.o.o., z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 62.  

Załączniki

Powiadom znajomego