W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Modernizacja budynku przy ul. Tysiąclecia 3 w Pruszczu Gdańskim

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Modernizacja budynku przy ul. Tysiąclecia 3 w Pruszczu Gdańskim
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP.271.17.2020
Zamawiający Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Wartość zamówienia poniżej 5 350 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miasta Pruszcz Gdański
rozstrzygnięcie

Pruszcz Gdański, dnia 12.08.2020 r. 

Znak sprawy: ZP.271.17.2020   /41
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.: „Modernizacja budynku 
przy ul. Tysiąclecia 3 w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EUR.
 
INFORMACJA   O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Zamawiający, Gmina Miejska Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,                 przy ulicy Grunwaldzkiej 20, 83-000 Pruszcz Gdański, reprezentowana przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), informuje o:

1. Nazwie, imieniu i nazwisku, siedzibie i adresie wykonawcy, którego ofertę wybrano:

numer oferty:               1
nazwa Wykonawcy:    Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane JT CYDEJKO Sp. J.
adres:                          ul. Rzeczna 6, 83-031 Cieplewo

Cena oferty brutto:   358.020,96 zł

2. Uzasadnieniu wyboru oferty:

Oferta Wykonawcy uzyskała 500 punktów w wyniku oceny oferty (kryteria oceny ofert: cena, waga: 60 %, okres gwarancji jakości, waga: 40 %). Wykonawca nie podlega wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jednocześnie oferta tego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu albo uznaniu za odrzuconą.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, mając na uwadze powyższe uzasadnienie faktyczne, oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

 3. Nazwie albo imieniu i nazwisku, siedzibie albo miejscu zamieszkania i adresie, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

1) oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane JT CYDEJKO Sp. J., 

ul. Rzeczna 6, 83-031 Cieplewo.

Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 5 x 60 pkt, tj. 300 pkt
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości” 
wynosi 5 x 40 pkt, tj. 200,00 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 500 pkt.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na modernizacji tarasu, wymianie drzwi na pierwszym piętrze oraz przebudowie szybu dźwigu w budynku przy ul. Tysiąclecia 3 w Pruszczu Gdańskim, w którym lokalizowanie są oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej nr 2 w miejscowości Pruszcz Gdański na działce nr 42/1 jednostka ewidencyjna Miasto Pruszcz Gdański, obręb 13.


Załączniki

Powiadom znajomego