W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Zapewnienie przewozu dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami, z miejsca zamieszkania do jednostki oświatowej i z powrotem

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy edukacja, oświata
Komórka odpowiedzialna Referat Oświaty Kultury i Sportu

Nazwa:
Zapewnienie przewozu z miejsca zamieszkania do jednostki oświatowej i z powrotem 

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Pruszcz Gdański; Referat Oświaty, Kultury i Sportu

Osoba odpowiedzialna za realizację:
Karolina Mik, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
tel. +48 58 775 99 79, e-mail: mik@pruszcz-gdanski.pl

Osoba merytoryczna:
Marzena Budziak, Inspektor w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu
tel. +48 58 775 99 72, e-mail: budziak@pruszcz-gdanski.pl

Sposób załatwienia sprawy:
Złożenie wniosku wraz z załącznikami w biurze podawczym Urzędu Miasta Pruszcz Gdańskim, w terminie: do 30 czerwca każdego roku, poprzedzającego rok szkolny, którego dotyczy wniosek. W przypadku, gdy wnioskodawca złoży wniosek po terminie, o którym mowa wyżej lub w trakcie trwania roku szkolnego, przewóz ucznia zapewnia się, w miarę możliwości, w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Wymagane dokumenty:
1) wniosek o zapewnienie bezpłatnego przewozu;
2) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
3) zaświadczenie ze szkoły o spełnianiu obowiązku wychowania przedszkolnego, szkolnego lub nauki bądź udziału w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych w danym roku szkolnym;
4) skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej szkole (dotyczy tylko szkół specjalnych).

Opłaty:
Bez opłat.

Opis ogólny:
Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe, obowiązkiem gminy, jest:
1) zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;
2) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
3) zapewnienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 
Obowiązki, o których mowa powyżej gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i młodzieży we własnym zakresie (dowóz zbiorowy) albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci i młodzieży oraz rodziców (dowóz indywidualny).

Dowóz zbiorowy
Usługa świadczona jest przez specjalistyczne firmy transportowe, które zapewniają przewóz samochodami przystosowanymi do przewozu osób z niepełnosprawnościami oraz opiekę podczas realizacji tej usługi.

Dowóz indywidualny (własnym pojazdem rodzica/opiekuna)
Zwrot kosztów przewozu następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem a Burmistrzem Pruszcza Gdańskiego, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Zwrot kosztów jednorazowego (dziennego) przewozu następuje w wysokości określonej według poniższego wzoru:             

koszt = (a – b) x c

gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do jednostki oświatowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem;

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa  w lit. a;

c -   stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

Czas załatwienia sprawy:

1) dowóz zbiorowy - organizacja przewozu dziecka następuje w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami;

2) dowóz indywidualny - zwrot kosztów przewozu następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem a Burmistrzem Pruszcza Gdańskiego, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Tryb odwoławczy:
Przepisy prawne nie przewidują trybu odwoławczego w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Odmowa zapewnienia bezpłatnego przewozu nie stanowi aktu administracyjnego (decyzji administracyjnej), lecz będąc tzw. inną czynnością z zakresu administracji publicznej, podlega kontroli sądu administracyjnego.

Podstawa prawna:

Art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Załączniki

Powiadom znajomego