W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy zbiórki, zgromadzenia, imprezy
Komórka odpowiedzialna Zarządzanie Kryzysowe, Obrona Cywilna i Obronność

I. Wymagane dokumenty:

Obowiązkowa dokumentacja, którą należy dołączyć do wniosku 
w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 marca 2009r. (Dz.U.2019.2171).

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej jednocześnie zwraca się o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu  oraz o przewidywanych zagrożeniach do:

 • Komendanta Powiatowego Policji w Pruszczu Gdańskim,
 • Komendanta Powiatowego Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim,
 • Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim,
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim,

które organizator dołącza do wniosku niezwłocznie nie później jednak niż, na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Oprócz wspomnianych opinii do wniosku organizator dołącza następujące dokumenty:

1. Graficzny plan obiektu lub terenu na którym ma być przeprowadzona impreza masowa wraz z jego opisem zawierającym: 

 • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
 • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
 • oznaczenia lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
 • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
 • informacje o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe (dotyczy imprez na których odbywać się będzie sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu).

2. Powiadamia Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

3. Program i  regulamin imprezy wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.

4. Regulamin obiektu (terenu) wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.

5. Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej.

6. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy.

7. Opracowaną  instrukcję  postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego  zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej.

8. Terminarz  rozgrywek  meczów piłki nożnej  lub terminarz innych imprez masowych (gdy odbywają się cyklicznie).

9. Informację o:

 • liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
 • przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
 • o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa w tym jego dane obejmujące imię i nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczeniu o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.

10. Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.

11. Opinie opisane w art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

12. Dokument poświadczający zawarcie ubezpieczenia imprezy masowej, o którym mowa w art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 20.03.2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

13. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

14. Inne dokumenty wymagane Ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

II. Załączniki (druki wniosków, formularze, itp.):

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

III. Procedura składania wniosku:

Nie dotyczy.

IV.Termin i sposób załatwienia sprawy:

1. Organizator Imprezy masowej obowiązany jest złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wraz z kompletnymi załącznikami nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia,

2. Opinie Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego oraz instrukcję o której mowa w art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (Dz.U.2019.2171) należy do wniosku dołączyć niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej,

3. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania co najmniej 7 dni przed planowanym przeprowadzeniem imprezy masowej, lub Decyzje o odmowie wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,

4. Jeżeli w terminie 7 dni przed imprezą masową brak jest wszystkich dokumentów wymaganych Ustawą z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2019.2171) Burmistrz Pruszcza Gdańskiego wydaje decyzję o odmowie zezwolenia na przeprowadzenia imprezy masowej.

V. Opłata skarbowa:

82,00 zł za wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej imprezy masowej (przed wydaniem Decyzji, wnioskodawca obowiązany jest wnieść opłatę skarbową na konto Urzędu Miasta Pruszcz Gdański:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim,
Nr rachunku: 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007.

W tytule wpłaty należy dokładnie określić sprawę od jakiej wnoszona jest opłata, a dowód wpłaty należy przedstawić wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej).

VI. Opłata administracyjna:

Nie dotyczy.

VII. Jednostka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności 
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 775 99 11, 58 775 99 10.

VIII. Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro podawcze UM Pruszcz Gdański,
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański 

lub elektroniczna skrzynka podawcza /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

IX. Tryb odwoławczy:

 • od Decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji,
 • odwołanie od Decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

X. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (Dz.U.2019.2171),
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735).

XI. inne informacje, uwagi, wskazówki:

Brak.

XII. Osoba odpowiedzialna za realizację działania:

Leszek Kłodnicki, podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności, 58 775 99 11, gcrum@pruszcz-gdanski.pl

 

Załączniki

Powiadom znajomego