W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy edukacja, oświata
Komórka odpowiedzialna Referat Oświaty Kultury i Sportu
Nazwa:
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Pruszcz Gdański; Referat Oświaty, Kultury i Sportu

Osoba odpowiedzialna za realizację:
Karolina Sikora, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu 
nr tel. 58 775 99 79, e-mail: sikora@pruszcz-gdanski.pl

Osoba merytoryczna:
Sylwia Cedrowska, Inspektor w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu
nr tel. 58 775 99 72, e-mail: cedrowska@pruszcz-gdanski.pl 

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika winien zostać złożony przez pracodawcę w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w art. 122 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z załącznikami, tj.:
 1. kopie dokumentów (świadectwa lub dyplomu, zaświadczenia ukończenia kursu pedagogicznego) potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;
 2. kopia umowy o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 3. kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby u pracodawcy w celu prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego pracownika lub pełnomocnictwo do prowadzenia zakładu w imieniu pracodawcy – dotyczy przypadku, kiedy przygotowanie zawodowe prowadzi inna osoba niż pracodawca;
 4. kopia dokumentu (dyplom, certyfikat lub świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy) potwierdzającego datę zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu;
 5. kopia świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy - dotyczy przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania  przygotowania zawodowego młodocianego pracownika;
 6. kopia świadectwa pracy potwierdzającego okres kształcenia młodocianego pracownika;
 7. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 8. kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku,             w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 9. oświadczenie o poniesionych kosztach;
 10. potwierdzenie realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego lub inny dokument potwierdzający miejsce dokształcania teoretycznego (np. świadectwo szkolne);
 11. aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z Krajowego Rejestru Sądowego w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę;
 12. druk informujący o procentowym udziale wspólników lub komplementariuszy w zyskach spółki (dotyczy wspólników spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariuszy spółki komandytowej albo komandytowo‑akcyjnej, niebędących akcjonariuszami tej spółki);
 13. inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia;
 14. pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.
Opłaty:
 1. Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 2. Wpłatę z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Pruszcz Gdański nr 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim i kasie urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty należy załączyć do wniosku.
Opis ogólny:
Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
 • w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;
 • w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.

 

Czas załatwienia sprawy:
Dofinansowanie przyznaje Burmistrz Pruszcza Gdańskiego (który jest właściwy dla młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Pruszcza Gdańskiego), w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w art. 122 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję - w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, art. 122 (tekst jedn. Dz.U z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r. poz. 391),
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 708),
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311, z późn.zm.),
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352  z 24.12.2013 z późn. zm.).

Załączniki

Powiadom znajomego