W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych - w zakresie sieci kanalizacji deszczowej oraz w zakresie sieci wodociągowej roboty budowlanej pod nazwą: „Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Rogozińskiego w Pruszczu Gdańskim"

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych - w zakresie sieci kanalizacji deszczowej oraz w zakresie sieci wodociągowej roboty budowlanej pod nazwą: „Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Rogozińskiego w Pruszczu Gdańskim"
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP.271.24.2020
Zamawiający Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Usługi
Termin składania ofert
Sposób składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 20, w biurze podawczym Urzędu Miasta w godzinach pracy urzędu
rozstrzygnięcie

Zamawiający, Gmina Miejska Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,                  przy ulicy Grunwaldzkiej 20, 83-000 Pruszcz Gdański, reprezentowana przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), informuje o:

1. Nazwie, imieniu i nazwisku, siedzibie i adresie wykonawcy, którego ofertę wybrano:

numer oferty:              1
nazwa Wykonawcy:    Artur Młynarczyk
adres:                          ul. Guderskiego 40/6, 80-180 Gdańsk

Cena oferty brutto:   2 000,00 złotych.

2. Uzasadnieniu wyboru oferty:
Oferta Wykonawcy uzyskała 500,00 punktów w wyniku oceny oferty (kryteria oceny ofert: cena, waga: 60%, termin płatności, waga: 40%). Wykonawca nie podlega wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jednocześnie oferta tego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu albo uznaniu za odrzuconą. 
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, mając na uwadze powyższe uzasadnienie faktyczne, oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

3. Nazwie albo imieniu i nazwisku, siedzibie albo miejscu zamieszkania 
i adresie, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

1)   Artur Młynarczyk, ul. Guderskiego 40/6, 80-180 Gdańsk
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 5 x 60,00 pkt, tj. 300,00 pkt;
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności” wynosi 5 x 40 pkt, 
tj. 2000,00 pkt;
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 500,00 pkt.

2)   Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 5 x 5,11 pkt, tj. 25,55 pkt;
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności” wynosi 5 x 40 pkt, 
tj. 200,00 pkt;
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 225,55 pkt.

3)   PPID Mariusz Chyła, ul. Malczewskiego 3/8, 80-107 Gdańsk.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 5 x 7,07 pkt, tj. 35,35 pkt;
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności” wynosi 5 x 40 pkt, 
tj. 200,00 pkt;
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 235,35 pkt. 

4)   LUKSAN Łukasz Choma, ul. Kurpińskiego 7F/54, 80-169 Gdańsk
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 5 x 14,35 pkt, tj. 71,75 pkt;
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności” wynosi 5 x 40 pkt, 
tj. 200,00 pkt;
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 271,75 pkt.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci kanalizacji deszczowej oraz w zakresie sieci wodociągowej wraz z kontrolą rozliczenia budowy, której przedmiotem jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne
z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących: budowę terenu rekreacyjnego z boiskiem wielofunkcyjnym, placami zabaw, ciągami pieszymi, ścieżkami rowerowymi, dojazdami i miejscami postojowymi wraz z oświetleniem terenu, przyłączem wody i odprowadzeniem wód opadowych przy ul. Rogozińskiego w Pruszczu Gdańskim, w ramach: budowy terenu rekreacyjnego z boiskiem wielofunkcyjnym, placami zabaw, ciągami pieszymi, ścieżkami rowerowymi, dojazdami i miejscami postojowymi wraz z oświetleniem terenu, przyłączem wody i odprowadzeniem wód opadowych w miejscowości Pruszcz Gdański, jednostka ewidencyjna Miasto Pruszcz Gdański [220401_1] dz. nr 1/45 obręb 1 [0001], 28/22, 25/4, 28/6 obręb 5 [0005].

Załączniki

Powiadom znajomego