W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Procedura dotycząca zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy zbiórki, zgromadzenia, imprezy
Komórka odpowiedzialna Zarządzanie Kryzysowe, Obrona Cywilna i Obronność

I. Wymagane dokumenty:

Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo 
o zgromadzeniach (Dz.U.2019.631), organizator składa zawiadomienie 
o zgromadzeniu w taki sposób, aby zgłoszenie dotarło nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Zawiadomienie o zgromadzeniu musi zawierać:

 1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
 2. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
 4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

II. Załączniki (druki wniosków, formularze itp.) (tu umieszczamy spis, formularze w wersji elektronicznej załączamy do karty):

zawiadomienie o zgromadzeniu do którego załącza się:

 • pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia,
 • zdjęcie organizatora zgromadzenia lub przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

III. Procedura składania wniosku przez Internet (linki, opis):

W przypadku złożenia zawiadomienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.334) zwanych dalej „środkami komunikacji elektronicznej” zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopie tego dokumentu.

IV. Termin i sposób załatwiania sprawy:

 • rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki,
 • w przypadku decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego, jej wydanie następuje nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

V. Opłata skarbowa:

Brak.

VI. Opłata administracyjna:

Nie dotyczy.

VII. Jednostka odpowiedzialna (nazwa referatu, adres, telefon(y) + wew., e-mail):

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, OC i Obronności 
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 775 99 11, 58 775 99 10; e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

VIII. Miejsce złożenia dokumentów (piętro, numer pokoju, telefon) :

Biuro podawcze UM Pruszcz Gdański,
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański 

lub elektroniczna skrzynka podawcza /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

IX. Tryb odwoławczy:

 1. Od Decyzji stronie przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

X. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24.07.2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2019.631),
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735).

XI. Inne informacje, uwagi, wskazówki:

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń:

Zgodnie z art. 21 i art. 22 ust.1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo 
o zgromadzeniach (Dz.U.2019.631), w przypadku, gdy organizator zgromadzenia uzna, iż planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany jego organizacji, zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia może dokonać nie wcześniej niż na 30 dni i nie później, niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, powiadamiając:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku, tel. 58 30 77 204, 58 30 23 232, 58 30 58 968,fax. 58 346 24 76, 58 305 79 79, telefon alarmowy bezpłatny: 987, e-mail: centrum@gdansk.uw.gov.pl (art. 21-26 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2019.631).

W przypadku zgromadzenia spontanicznego zawiadomienie nie jest wymagane, ani nie są wymagane żadne inne formalności.

Zgromadzenie spontaniczne może zostać rozwiązane na podstawie art. 28 Ustawy z dnia 24.07.2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2019.631) przez funkcjonariusza kierującego działaniami Policji, jeżeli:

 1. jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach;
 2. jego przebieg powoduje poważne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 3. powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych;
 4. jego przebieg narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne;
 5. zakłóca przebieg zgromadzenia organizowanego w trybie przepisów rozdziału 2, 3 lub 3a.

  Rozwiązanie zgromadzenia spontanicznego na powyższej podstawie następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia spontanicznego o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej publicznie uczestnikom tego zgromadzenia.

XII. Osoba odpowiedzialna za realizację działania (imię, nazwisko, stanowisko, telefon + wew., e-mail) info do użytku wew.:

Leszek Kłodnicki, podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności, 58 775 99 11, gcrum@pruszcz-gdanski.pl.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego