W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP.271.26.2020
Zamawiający Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Wartość zamówienia poniżej 5 350 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miasta Pruszcz Gdański
rozstrzygnięcie

Pruszcz Gdański, dnia 14.04.2021 r.
Znak sprawy: ZP.271.26.2020   /140

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 grudnia 2020 r. pod numerem 766190-N-2020
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO.

strona internetowa Zamawiającego,

INFORMACJA O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Zamawiający, Gmina Miejska Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ulicy Grunwaldzkiej 20, 83-000 Pruszcz Gdański, reprezentowana przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), informuje o:

1. Nazwie, imieniu i nazwisku, siedzibie i adresie wykonawcy, którego ofertę wybrano:
numer oferty:                         7
nazwa Wykonawcy:    Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BIMEL Sp. z o.o.
adres:                         ul. Nowowiejskiego 22C, 83-000 Pruszcz Gdański

Cena oferty brutto:    13 226 463,70 zł

2. Uzasadnieniu wyboru oferty:

Oferta Wykonawcy uzyskała 600,00 punktów w wyniku oceny oferty (kryteria oceny ofert: cena, waga: 60%, okres gwarancji jakości, waga: 40%). Wykonawca nie podlega wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jednocześnie oferta tego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu albo uznaniu za odrzuconą.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, mając na uwadze powyższe uzasadnienie faktyczne, oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

3. Nazwie albo imieniu i nazwisku, siedzibie albo miejscu zamieszkania 
i adresie, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

1) Oferta nr 1 – MCC S.A., ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 6 x 57,68 pkt, tj. 346,08 pkt
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości” wynosi 6 x 40 pkt, 
tj. 240,00 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 586,08 pkt.

2) Oferta nr 2 –PROS POLAND Sp. z o.o. -  Lider konsorcjum, Al. Niepodległości 606-610, 
81-855 Sopot; ZPW H -BUD Hieronim Szukalski – Partner konsorcjum, ul. 3 Maja 23/2, 
81-747 Sopot
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 6 x 53,44 pkt, tj. 320,64 pkt
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości” wynosi 6 x 40 pkt, 
tj. 240,00 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 560,64 pkt.

3) Oferta nr 3 - ELGRUNT Spółka z o.o., ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 6 x 49,71 pkt, tj. 298,26 pkt
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości” wynosi 6 x 40 pkt, 
tj. 240,00 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 538,26 pkt.

4) Oferta nr 4 - Spółdzielnia Budowlanych „SKOMAND”, ul. Wojska Polskiego 71A, 19-300 Ełk
Ofercie nie przyznano punktów.

5) Oferta nr 5 - Produkcja i Eksploatacja Kruszywa Formella S.C. Mariusz Formella Tomasz Formella, Niepoczołowice 3A, 84-223 Linia
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 6 x 49,49 pkt, tj. 296,94 pkt
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości” wynosi 6 x 40 pkt, 
tj. 240,00 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 536,94 pkt.

6) Oferta nr 6 - B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, ul. Sikorskiego 2C, 83-000 Pruszcz Gdański   
Ofercie nie przyznano punktów.

7) Oferta nr 7 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BIMEL Sp. z o.o., 
ul. Nowowiejskiego 22C, 83-000 Pruszcz Gdański     
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 6 x 60,00 pkt, tj. 360,00 pkt
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości” wynosi 6 x 40 pkt, 
tj. 240,00 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 600,00 pkt.
 
8) Oferta nr 8 - MELBUD S.A., ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 6 x 48,78pkt, tj. 292,78 pkt
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości” wynosi 6 x 40 pkt, 
tj. 240,00 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 532,78 pkt.

9) Oferta nr 9 - ZUK Sp. z o.o., ul. Akacjowa 24, Glincz, 83-330 Żukowo
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 6 x 58,87 pkt, tj. 353,22 pkt
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości” wynosi 6 x 40 pkt, 
tj. 240,00 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 593,22 pkt.

10) Oferta nr 10 - MAR-KAM S.C. Mariusz i Kamil Melzaccy, ul. Generała Józefa Bema 11, 
83-000 Pruszcz Gdański
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 6 x 56,25 pkt, tj. 337,50 pkt
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości” wynosi 6 x 40 pkt, 
tj. 240,00 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 577,50 pkt.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących budowę sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I, w ramach pozwolenia na budowę zbiornika retencyjnego i sieci kanalizacji deszczowej, inwestycja na działkach nr 10, 4/5, 4/2, 20/12, 20/3, 20/6, 20/8, 21/8, 21/7, 21/9, 21/10, 21/12, 10 obr 18 i dz. Nr 150/6 obr 15 w m. Pruszcz Gdański (kategoria obiektu XXIV i XXVI).

Załączniki

Powiadom znajomego